Prepravný poriadok pre príležitostnú autobusovú dopravu
Bekeš Miloslav, Vysoká Hora 736/11, Lendak 059 07,
tel.: 0903 617 135 , bekesmilos@gmail.com
IČO: 41350855 IČDPH: SK1023281270
I. Úvodné ustanovenie
Bemil, Bekeš Miloslav, Vysoká Hora 736/11, Lendak 059 07,
tel.: 0903 617 135 , bekesmilos@gmail.com
IČO: 41350855 IČDPH: SK1023281270
v súlade a na vykonávanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) vydáva tento
prepravný poriadok príležitostnej autobusovej dopravy (ďalej len „prepravný poriadok“)
2. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby,
cestovnú batožinu a príručnú batožinu.
3. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle
dopravcu.
4. Tento prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy
a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov
zmluvy.
II. Vymedzenie pojmov
1. Dopravca je prevádzkovateľ príležitostnej osobnej dopravy v rozsahu podľa tohto
prepravného poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej
dopravy vydané v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.
2. Dopravca je Bemil, Bekeš Miloslav, Vysoká Hora 736/11, Lendak 059 07,
3. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá u dopravcu objednáva prepravu
osôb u dopravcu a na tento účel uzatvára s dopravcom prepravnú zmluvu.
4. Cestujúci je fyzická osoba, ktorá využíva služby príležitostnej autobusovej dopravy
poskytovanej dopravcom na základe prepravnej zmluvy uzavretej medzi objednávateľom
a dopravcom.
5. Príležitostná doprava je doprava, ktorej hlavnou vlastnosťou je, že prepravuje skupinu
cestujúcich vytvorenú z podnetu objednávateľa.
6. Prepravná zmluva je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osôb
uzatvárajú dopravca a objednávateľ. Prepravná zmluva je uzatvorená prijatím objednávky
objednávateľa dopravcom v súlade s týmto prepravným poriadkom.
III. Druh dopravy
1. Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto prepravným poriadkom vnútroštátnu
a medzinárodnú príležitostnú prepravu osôb.
IV. Rozsah poskytovaných dopravných služieb
1. Dopravca poskytuje príležitostnú autobusovú dopravu určitej skupine cestujúcich po
dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase,
ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej prepravnej zmluvy za dohodnuté
cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová,
kyvadlová, okružná a vyhliadková jazda.
2. Dopravca poskytuje v rámci príležitostnej autobusovej dopravy aj prepravu príručnej
batožiny, cestovnej batožiny a vecí, ktorých prepravu dopravca v tomto
prepravnom poriadku výslovne nezakazuje.
3. Dopravca poskytuje cestujúcim aj ďalšie služby spojené s prepravou osôob uvedené
v tomto prepravnom poriadku, najmä služby súvisiace s:
a) Právami cestujúcich
b) Nárokmi cestujúcich z prípadne spôsobenej škody
c) Právami z neuskutočnenej alebo nedokončenej prepravy
d) Osobitnými právami vybranej skupiny cestujúcich
e) Uplatňovaním práv cestujúcich u dopravcu
V. Zmluva o preprave osôb
1. Zmluva o preprave osôb sa uzatvára podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú dopravca a objednávateľ.
3. Zmluva o preprave osôb sa uzatvára:
a) podpísaním zmluvného dokumentu ako „zmluva o preprave osôb“ alebo
obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom sú
dohodnuté prípadne špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto
prepravného poriadku. Prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou takejto
zmluvy.
b) Písomnou akceptáciou písomnej objednávky prepravy osôb objednávateľom,
doručenej dopravcovi v súlade s týmto prepravným poriadkom. Zo strany
dopravcu je zmluva o preprave osôb uzavretá, ak bola písomná akceptácia
objednávky objednávateľa zo strany dopravcu doručená do sféry objednávateľa.
4. Objednávku v písomnej podobe je oprávnený doručiť objednávateľ dopravcovi
a) Elektornickou poštou na e-mail:
bekesmilos@gmail.com
b) Osobne alebo poštou na adresu :
Bekeš Miloslav, Vysoká Hora 736/11, Lendak 059 07,
5. Objednávateľ je povinný v objednávke špecifikovať:
a) Presný dátum a presný čas, na ktorý požaduje dopravu vykonať.
b) Presné miesto začiatku prepravy a ukončenia prepravy cestujúcich a požadovaných
zastávok počas prepravy.
c) Adresu na doručenie objednávky a fakturačné údaje objednávateľa
d) Podpis objednávateľa
6. Dopravca je oprávnený akceptovať doručenú objednávku písomnou akceptáciou
s výslovným odkazom na tento prepravný poriadok, doručenou objednávateľovi:
a) Na adresu objednávateľa, uvedenú v objednávke, prostredníctvom poštového
doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom.
b) Elektronickou poštou na e-mail objednávateľa, uvedený v objednávke.
7. Dopravca je oprávnený požadovať zálohu na vykonanie objednanej prepravy až
do výšky celkového cestovného za objedanú prepravu. Na tento účel je oprávnený
vystaviť objednávateľovi predfaktúru, ktorú mu zašle spolu s akceptáciou objednávky
alebo neskôr v čase, ktorý uvedie v akceptácií objednávky. Neuhradením predfaktúry
v lehote splatnosti, zmluva o preprave osôb od počiatku zaniká.
8. Ak Dopravca objednávateľovi nezašle predfaktúru na úhradu cestovného za objednanú
prepravu v čase uvedeného v predchádzajúcom bode, má sa za to, že dopravca
nepožaduje zálohu a objednanú prepravu vykoná v súlade s prepravnou zmluvou.
9. Prepravnú zmluvu je možné zrušiť výlučne pred realizáciou prepravy osôb, a to buď
písomnou dohodou medzi objednávateľom a dopravcom alebo odstúpením dopravcu
alebo objednávateľa od prepravnej zmluvy v súlade s týmto článkom.
10. Dopravca je oprávnený písomne odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak:
a) Objednávateľ ešte neuhradil cestovné a bolo začaté konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie na majetok objednávateľa alebo objednávateľ vstúpil do
likvidácie.
b) Objednávateľ uhradil predfaktúru len čiastočne a zostatok predfaktúry neuhradí
ani na výzvu objednávateľa.
c) Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli dopravcu (vyššia
moc) schopný v dohodnutý deň a čas poskytnúť dohodnutú prepravu.
11. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak bolo začaté konkurzné
alebo reštrukturalizačné konanie na majetok dopravcu alebo dopravca vstúpil do
likvidácie.
12. Odstúpenie od zmluvy musí byť odôvodnené a druhej strane doručené:
a) Na adresu jej sídla uvedenú v zmluve prostredníctvom poštového doručovateľa
alebo iným vhodným spôsobom. Odstúpenie do zmluvy sa považuje za doručené
dňom prevzatia doručovanej zásielky adresátom, a v prípade nedoručenia
zásielky, dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.
b) Na emailovú adresu uvedenú v objednávke, ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje
objednávateľovi alebo na emailovú adresu zverejnenú na webovom sídle dopravcu
alebo na emailovú adresu osoby, ktorá bola uvedená v akceptácií objednávky
dopravcom, ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje dopravcovi, za deň doručenia sa
považuje deň odoslania emailovej správy.
VI. Povinnosti dopravcu.
1. Dopravca je povinný:
a) Prevádzkovať príležitostnú dopravu podľa prepravného poriadku
b) Označiť každé svoje vozidlo svojím obchodným menom
c) Zabezpečiť zverejnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom
webovom sídle a vhodným spôsobom v prevádzke firmy.
d) Zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelení
povolené alebo o licencii Spoločenstva podľa zákon č. 56/2012 Zb.
e) Zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, parkovanie
vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel.
f) Zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch
technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel.
g) Zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej
spôsobilosti.
h) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním
cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom
a príjemcom vecí a tretím osobám.
i) zamestnávať len takých vodičov autobusu, ktorí absolvovali povinnú základnú
kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik
j) zamestnávať len takých vodičov, ktorí majú platné doklady potrebné na
vykonávanie pracovnej činnosti vodiča.
k) Používať vozidlá v predpísanom technickom stave
l) Starať sa v čo najvyššej možnej miere o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú
prepravu cestujúcich, príručnej batožiny cestovnej batožiny v súlade
s týmto prepravným poriadkom.
m) V prípade dopravnej nehody sa bezodkladne postarať o bezpečnosť cestujúcich,
a zabezpečiť im čo najvyššie pohodlie v súlade s týmto prepravným poriadkom.
n) Vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým
osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s týmto prepravným
poriadkom.
o) V súlade s týmto prepravným poriadkom umožniť cestujúcim uplatňovať svoje
práva na náhradu škody, spôsobenú osobitnou povahou prevádzky dopravy
VII. Práva dopravcu.
1. Dopravca je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu cestovného na základe
vystavenej faktúry. V prípade omeškania s úhradou cestovného alebo časti
cestovného, má dopravca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky
za každý aj začatý deň omeškania.
2. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
dávať pokyny a príkazy, cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.
3. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča autobusu alebo inej oprávnenej
osoby odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:
a) Správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie
vodiča alebo ostatných cestujúcich
b) Cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo dopravcu
c) Cestujúcu má v úmysle prepraviť batožinu, ktorej preprava je
podľa tohto prepravného poriadku vylúčená.
d) Cestujúci vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje
podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu alebo návykových alebo
psychotropných látok.
e) Cestujúci svojim hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo
iných zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných
cestujúcich.
f) Cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť
dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním
z vozidla mimo určeného miesta alebo iným nevhodným konaním.
g) Cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby
nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto prepravného poriadku.
4. V prípadoch uvedených v bode 3 v tomto článku je dopravca oprávnený prerušiť
vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie
oprávňuje dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho.
5. Zodpovednosť za konanie cestujúcich nesie objednávateľ, ktorý je povinný v prípade
podľa bodu 3 primárne upozorniť cestujúcich na možnosť ich vylúčenia z prepravy
a zjednať nápravu priamo vo vozidle.
6. Dopravca je oprávnený prepraviť v rámci dohodnutej dopravy len taký počet osôb,
ktorý dovoľuje kapacita vozidla.
VIII. Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ má právo na poskytnutie prepravy osôb podľa prepravnej zmluvy.
2. Objednávateľ zodpovedá za to, že všetci cestujúci budú vždy v dohodnutom čase a
na dohodnutých miestach pripravení na odchod autobusu.
3. Ak autobus mešká s odchodom z dohodnutého miesta oproti dohodnutému času
v dôsledku meškania cestujúceho, ktorý nebol v dohodnutý čas na dohodnutom
mieste pripravený na odchod autobusu, dopravca nenesie za toto meškanie
zodpovednosť a objednávateľovi ani cestujúcim v dôsledku meškania dopravcu
nevznikajú žiadne nároky voči dopravcovi.
IX. Práva a povinnosti cestujúceho
1. Cestujúci má právo, aby ho dopravca riadne a včas prepravil na dohodnuté miesto
alebo miesta.
2. Osoba mladšia ako 6 rokov nie je oprávnená cestovať bez sprievodu osoby staršej
ako 10 rokov.
3. Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné
podmienky, aj cestovnej batožiny podľa tohto prepravného poriadku.
4. Cestujúci má právo na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný
poskytnúť vodič autobusu alebo iný oprávnený zamestnanec dopravcu.
5. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku a riadiť sa
pokynmi dopravcu, ktoré sú zverejnené vo vozidle pomocou piktogramov
a nadpisov.
6. Cestujúci je povinný uposlúchnuť pokyny vodiča autobusu.
7. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neohrozoval bezpečnosť
ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich,
nepoškodzoval vozidlo a priestor autobusovej stanice, zástavky či prístrešku pri
čakaní na autobus.
8. Cestujúci je povinný udržiavať čistotu a poriadok v autobuse aj v priestore
autobusovej stanice, zastávky či prístrešku.
9. V prípade, že cestujúci svojim konaním spôsobí škodu na majetku dopravcu, je
povinný dopravcovi túto škodu nahradiť v súlades ustanoveniami §420 zákona
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade spôsobenia škody dopravcovi, je
cestujúci povinný preukázať sa na výzvu oprávneného pracovníka dopravcu
občianskym preukazom a umožniť dopravcovi zaznamenať si jeho osobné údaje pre
účely uplatňovania náhrady škody zo strany dopravcu.
10. Počas prepravy vo vozidle dopravcu je zakázané:
a) Rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy
b) Zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla.
c) Vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča
d) Fajčiť vo vozidle
e) Prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto prepravným poriadkom
f) Reprodukovať hudbu, vydávať zvuky, pískať alebo hrať na hudobnom nástroji
alebo sa správať akokoľvek hlučne.
g) Vo vozidle je prísne zakázané konzumovať jedlo alebo si ho pripravovať !
11. Cestujúci so zdravotným postihnutím a cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú
právo na vyhradené miesto vo vozidle dopravcu.
13. Dopravca nie je oprávnený odmietnuť prepravu osoby z dôvodu akéhokoľvek
zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti a nie je oprávnený požadovať
za prepravu tejto osoby dodatočné príplatky.
X. Preprava batožiny
1. Ak cestujúci má batožinu, dopravca ju prepravuje buď spoločne s cestujúcim a pod
jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene (cestovná batožina), a to za
podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.
2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho
zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje
bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov
vodiča.
3. Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú
prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo
pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v
tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu
dohliadať.
4. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem,
úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo
vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny.
5. Z prepravy sú vylúčené
a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
b) nabité strelné zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl
a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
c) veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne
znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť
cestujúcim na ťarchu,
e) cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo
peniaze.
6. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina,
mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí za miesto prepravy batožiny
batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny,
najmä na jej obsah a hodnotu, a ak je žiaduce, tiež, aby sa s ňou zaobchádzalo určitým
spôsobom alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
7. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené
týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o
ich povahe a obsahu.
8. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že
veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou sú z prepravy vylúčené, cestujúci je
povinný ich z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie
batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba
cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a
dovozného.
9. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny zodpovedá dopravca len vtedy, keď
cestujúcemu vznikne škoda v dôsledku udalosti osobitnou povahou prevádzky
motorového vozidla (podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou dopravných prostriedkov, § 764ods.(1),§ 427 až 431 Občian. zák.).
10. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej
oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy
cestujúceho. (Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od
cestujúcich zodpovedá dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti pri nákladnej
preprave (§ 764 ods. (2), Obč. zák.). Ak škoda bola spôsobená cestujúcim, vadnosťou
batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú
dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu
osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako
dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
XI. Dopravné nehody a iné mimoriadne udalosti počas prepravy
1. Členovia osádky autobusu, v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu
alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy,
pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných
osôb sú povinní:
a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú
prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená
bezpečnosť cestnej premávky,
c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného
mimoriadnou udalosťou.
2. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní
pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.
3. Cestujúci, ktorý zistí ohrozenie bezpečnosti cestujúcich, vodičov, cestovnej batožiny,
príručnej batožiny, alebo vozidla je povinný toto ohrozenie nahlásiť vodičovi.
XII. Uplatňovanie práv cestujúceho, sťažnosti a reklamácie
1. Práva, ktoré má cestujúci z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť
u dopravcu, bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch
mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí, ak ide
o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s
cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na
súde.
2. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je
oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je to objednávateľ prepravy.
Ak reklamuje ten, kto nie je na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas
oprávneného.
3. Reklamujúci môže reklamáciu zaslať poštou alebo elektronickou poštou na adresu
sídla dopravcu.
4. V reklamácii musí reklamujúci uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným
podpisom a je povinný určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované
skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať,
najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje
vlastné náklady.
5. Ak reklamácia nemá náležitosti v zmysle reklamačného poriadku dopravcu, dopravca
vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 7 dní.
Ak reklamujúci doplní reklamáciu v určenej lehote, platí že bola riadne podaná.
6. Pokiaľ reklamujúci uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach alebo škodu
spôsobenú odcudzením alebo stratou veci a stratil pri ich poškodení možnosť ich
opatrovať, neplatí lehota uvedená v odseku 1 tohto článku, ale premlčacie doby podľa
§ 106 Občianskeho zákonníka.
7. Pokiaľ nie je možné ihneď, resp. v zložitejšom prípade do troch pracovných dní po
uplatnení reklamácie rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, dopravca je oprávnený v
rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť,
pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. O
spôsobe vybavenia reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu písomné potvrdenie.
XIII. Záverečné ustanovenia
1. Tento prepravný poriadok je voči cestujúcim účinný odo dňa jeho vytvorenia a zverejnenia.